تبلیغات
پاتوق رادیولوژی 89

پاتوق رادیولوژی 89
هیچ از یاد مبر پشت هرکوه بلندسبزه زاریست پر ازیاد خدا و در انجا کسی میخواند تا خدا هست چرا غصه چرا؟ 
قالب وبلاگ

-_ !News _-

سلام همکلاسیای قدیمی و همیشگی

تا اونجا که من میدونم خیلی از ماها راجع به کارشناسی ارشد رشته مون اطلاعات زیادی نداریم این پست راجع به همه ی گرایشهای کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی پرتوشناسیه و ظرفیت قبولی البته تو سال 88 .....

اگه فکر ارشدی ادامه رو کلیک کن.......

فیزیك پزشكی

مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: ((كارشناسی فیزیك – بیوفیزیك – پرتودرمانی (رادیو تراپی) – تكنولوژی پرتوشناسی(رادیولوژی) – بیناییسنجی – فیزیوتراپی–  اعضای مصنوعی و وسایل كمكی - مهندسی پزشكی- علوم آزمایشگاهی – مهندسی هسته ای ( گرایش پرتوپزشكی)- تكنولوژی پزشكی هسته ای))

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: اهواز  -تهران  -مشهد  - اصفهان  - تبریز - كرمانشاه – شیراز

تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش: 1055 نفر شركت كننده....22 نفر پذیرش كل

دروس وضرایب آنها:

1. فیزیك عمومی ضریب(4)

2. فیزیولوژی و آناتومی، ضریب(1)

3. فیزیك (هسته ای و اتمی)،ضریب (3)

4. ریاضی ،ضریب(2)

5. زبان عمومی ،ضریب(2)

.......................................................................

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كارشناسی تكنولوژی پرتوشناسی – زیست شناسی سلولی و مولكولی – تكنولوژی پرتودرمانی – تكنولوژی پزشكی هسته ای – ژنتیك - بیوفیزیك – فیزیك- مهندسی هسته ای ( با گرایش پرتوپزشكی)

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: شهیدبهشتی - بابل -تهران

تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش: آماری برای این رشته در دفترچه سازمان سنجش درج نشده

دروس وضرایب آنها:

1. فیزیك پرتوها ضریب (2)

2. رادیوبیولوژی ضریب (2)

3. فیزیك عمومی ضریب (2)

4. بیولوژی سلولی ضریب (2)

5. ریاضی عمومی و آمار ضریب (1)

6. فیزیولوژی و آناتومی ضریب (1)

7. زبان عمومی ضریب (2)

...............................................................................

علوم تشریحی(آناتومی)

مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كارشناسی علوم تشریحی – بافت شناسی – زیست شناسی -  ( كلیه گرایشها) – فیزیوتراپی – ارتوپدی فنی - كاردرمانی - گفتاردرمانی – رادیولوژی – شنوایی شناسی  - پرستاری  - مامایی و  بینایی سنجی - هوشبری – اتاق عمل

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: ایران–شیراز  - شهید بهشتی  - مشهد - اهواز - تبریز- كرمان - قزوین - تهران- كرمانشاه- زاهدان- گلستان-كاشان

تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش: 467 نفر شركت كننده....34 نفر پذیرش كل

دروس وضرایب آنها:

1.تشریح عمومی،ضریب (4)

2.بافت شناسی،ضریب (2)

3.زیست شناسی سلولی،ضریب (2)

4.جنین شناسی،ضریب (4)

5.زبان عمومی ،ضریب (2)

................................................................

مهندسی پزشكی

مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كارشناسی فنی و مهندسی – علوم پایه – گروههای پزشكی و پیراپزشكی - دكترای حرفه ای پزشكی – دندانپزشكی – داروسازی  

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: تهران   -شهید بهشتی- اصفهان- شیراز 

تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش: 537 نفر شركت كننده....23 نفر پذیرش كل

دروس وضرایب آنها:

1.ریاضیات مهندسی،ضریب (5/1)

2.فیزیك پزشكی و مهندسی پزشكی ،ضریب ( 5/1)

3.سیگنال ها و سیستم ها،ضریب (2)

4.مدارهای الكتریكی،ضریب ( 5/1)

5.الكترونیك،ضریب (5/1)

6.فیزیولوژی و آناتومی،ضریب (1)

7.زبان عمومی،ضریب (3)

....................................................................

نانوتكنولوژی 

مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كلیه كارشناسی های علوم پزشكی و كارشناسی مهندسی پلیمر – مهندسی شیمی ( كلیه گرایشها ) – مهندسی مواد
( كلیه گرایشها ) – مهندسی برق– بیوالكتریك – فیزیك ( محض و كاربردی ) – شیمی (محض و كاربردی ) – رادیولوژی – زیست شناسی (كلیه گرایشها ) –  داروسازی - دارندگان مدارك دكتری حرفه ای پزشكی – داروسازی و دندانپزشكی و دكتری پیوسته بیوتكنولوژی

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: تهران

تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش: 210 نفر شركت كننده....6 نفر پذیرش كل 

دروس وضرایب آنها:

1.بیوشیمی ،ضریب ( 2)

2.فیزیك ،ضریب (1)

3.شیمی ،ضریب (2)

4.زیست شناسی سلولی مولكولی و فیزیولوژی ،ضریب (3)

5.بیوفیزیك ،ضریب (2)

6.زبان عمومی ،ضریب (2)

..........................................................................

زیست فن آوری پزشكی 

مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كلیه كارشناسی های علوم پزشكی - كارشناسی زیست شناسی -( كلیه گرایش ها) - بیوتكنولوژی – دكتری حرفه ای پزشكی – داروسازی – دامپزشكی و علوم آزمایشگاهی

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: ایران  – تبریز - زنجان  – بقیه ا... (عج)

تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش: 508 نفر شركت كننده....19 نفر پذیرش كل

دروس وضرایب آنها:

1.شیمی عمومی ،ضریب (2)

2.بیولوژی (سلولی – مولكولی) ،ضریب ( 2)

3.میكروب شناسی ،ضریب ( 2)

4.زبان عمومی ،ضریب (3)

.......................................................................................

انفورماتیك پزشكی 

مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كلیه كارشناسی ها ی رشته های علوم  پزشكی – رشته های ریاضی ( كلیه گرایشها) -  مهندسی كامپیوتر – مهندسی پزشكی – دكترای عمومی پزشكی و دكترای عمومی دندانپزشكی

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: تهران – شهیدبهشتی

تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش: آماری برای این رشته در دفترچه سازمان سنجش درج نشده

دروس وضرایب آنها:

1. اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها ،ضریب (3)

2. ریاضی و آمار حیاتی ،ضریب (2)

3. مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی ،ضریب (3)

4. زبان عمومی ،ضریب (2)

........................................................................................

آموزش پزشكی 

مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كلیه كارشناسی های علوم پزشكی و دارندگان مدارك دكترای تخصصی و یا دكترای حرفه ای گروه پزشكی و دارندگان مدارك كارشناسی ارشد گروه پزشكی و اعضای هیات علمی گروه های پزشكی سراسر كشور - هیا ت علمی گروه های پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی ( با پرداخت شهریه )

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: اصفهان  – كرمان – مشهد- شیراز

تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش: 179 نفر شركت كننده....31 نفر پذیرش كل

دروس وضرایب آنها:

1.كلیات آموزش پزشكی ،ضریب ( 3)

2.مدیریت ،ضریب (2)

3.زبان عمومی ،ضریب (3)

...........................................................................................

اپیدمیولوژی

مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كلیه كارشناسی های علوم پزشكی - كارشناسی انگل شناسی – اداره امور بیمارستانها  – و دكترای حرفه ای
گروه پزشكی (رشته های پزشكی , دندانپزشكی , دامپزشكی و داروسازی می باشد.)

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: تهران  -شیراز  - ایران - كرمان  – شهیدبهشتی - اصفهان - همدان

تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش: 951 نفر شركت كننده....26 نفر پذیرش كل

دروس وضرایب آنها:

1.مبانی اپیدمیولوژی ،ضریب (5/2)

2.مقدمات آمار زیستی ،ضریب (2)

3.اصطلاحات پزشكی ،ضریب (5/1)

4.اپیدمیولوژی بیماریها ،ضریب (2)

5.بهداشت عمومی ،ضریب (2)

6.زبان عمومی ،ضریب (2)

..........................................................................................

آمار زیستی

مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كلیه كارشناسی های علوم پزشكی -كارشناسی آمار- ریاضی –  علوم كامپیوتری و دكتری حرفه ای گروه پزشكی (رشته های پزشكی , دندانپزشكی , دامپزشكی و داروسازی می باشد.)

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: تهران -شیراز  -شهید بهشتی –اصفهان  - همدان  - مازندران  – ایران - كرمان

تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش: 1046 نفر شركت كننده....49 نفر پذیرش كل

دروس وضرایب آنها:

1.آمار و احتمالات ریاضی ،ضریب (2)

2.روشهای آماری ( شامل برآورد و آزمون – تحلیل واریانس - رگرسیون و  نمونه گیری) ،ضریب (5)

3.بهداشت عمومی ،ضریب (1)

4.زبان عمومی ،ضریب (2)

.......................................................................................................

رفاه اجتماعی

مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كارشناسی كلیه رشته ها

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: علوم بهزیستی

تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش: 201 نفر شركت كننده....8 نفر پذیرش كل

دروس وضرایب آنها:

1.نظریه های جامعه شناسی ،ضریب ( 3)

2. آمار و روش تحقیق ،ضریب (3)

3.دروس تخصصی (سازمان و مدیریت -اقتصاد خرد و كلان - تامین و رفاه اجتماعی - روانشناسی اجتماعی) ،ضریب (4)

4.زبان عمومی ،ضریب (3)

.....................................................................................................

كتاب داری و اطلاع رسانی پزشكی

مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كارشناسی كلیه رشته ها

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: ایران   -تهران- تبریز

تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش: 519 نفر شركت كننده...12 نفر پذیرش كل

دروس وضرایب آنها:

1.دانش كتاب شناسی ،ضریب (3)

2.اطلاع رسانی ،ضریب (2)

3.زبان فارسی،ضریب (1)

4.زبان عمومی ،ضریب (3)

........................................................................................

مدارك پزشكی

مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كلیه كارشناسی های علوم پزشكی

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: ایران –تهران -شهیدبهشتی- اصفهان– كاشان

تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش: 624 نفر شركت كننده...20 نفر پذیرش كل

دروس وضرایب آنها:

1.كدگذاری بیماریها ،ضریب (2)

2.مدارك پزشكی ،ضریب (2)

3.اصطلاحات و كلیات پزشكی ،ضریب (2)

4.زبان عمومی ،ضریب (3)

..........................................................................................

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كلیه كارشناسی های علوم پزشكی و كارشناسی مدیریت با گرایشهای مختلف – اداره امور بیمارستانها- مدیریت و برنامه ریزی

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: ایران- تهران-شیراز - قزوین  –تبریزمشترك با تهران - بقیه ا... (عج)

تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش: 1142 نفر شركت كننده...31 نفر پذیرش كل

دروس وضرایب آنها:

1.كلیات بهداشت ،ضریب (2)

2.اصول و مبانی سازمان و مدیریت ،ضریب (3)

3.سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ،ضریب (3)

4.مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت ،ضریب (2)

5.زبان عمومی ،ضریب (3)

.............................................................................................

اقتصاد بهداشت( با 2 گرایش توسعه بهداشت و درمان – سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان )

مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كارشناسی در یكی از رشته های گروه پزشكی – اقتصاد- مدیریت – حسابداری – مهندسی پزشكی یا دكترای حرفه أی
گروه پزشكی (رشته های پزشكی , دندانپزشكی , دامپزشكی و داروسازی می باشد.)

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: ایران  شاهد  – تهران

تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش: 417 نفر شركت كننده...14 نفر پذیرش كل

دروس وضرایب آنها:

1.اقتصاد خرد  و كلان ،ضریب (3)

2.مبانی اقتصاد بهداشت ،ضریب (2)

3.آمار و آمار حیاتی  ریاضی ،ضریب (3)

4.تئوریهای مدیریت ،ضریب (2)

5.اصول خدمات بهداشتی ،ضریب (2)

6.زبان عمومی ،ضریب (3)

...........................................................................................................................

............................................................................................

كلیه اطلاعات این پست مربوط به دفترچه آزمون كارشناسی ارشد سازمان سنجش سال 88 -88 می باشد....

اطلاعات تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش و دانشگاه های پذیرنده مربوط به پذیرفته شدگان سال 88 می باشد

آزمون ارشد (ام آر آی) توسط وزارت بهداشت برگزار می شود.از همین رو اطلاعاتی مربوط به این رشته در دفترچه آزمون سنجش موجود نمی باشد

............................................................................................

منابع آزمون

 

 

رشته امتحانی

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

 

فیزیك پزشكی

فیزیك عمومی

فیزیك جلد اول (مكانیك)، جلد دوم (صوت و ترمودینامیك) جلد سوم (الكتریسیته و مغناطیس)، جلد چهارم (مبانی نورو فیزیك نوین)

د. هالیدی، ر.رزنیك

 

 

فیزیك

(هسته ای و اتمی)

آشنایی با فیزیك اتمی

 

فیزیك نوین و مكانیك كوانتومی

 

فیزیك هسته ای

ر.وهر، ج.ریچارد زوانگ – مترجم :

علی پذیرنده و محمدرضا حمیدیان

المر.ای.اندرسون

مترجم : دكتر كیاست پور و همكاران

مایرهوف – مترجم : فرهاد رحیمی

 

فیزیولوژی و تشریح

فیزیولوژی پزشكی

فیزیولوژی : شناخت اعمال و وظایف اعضا مختلف بدن

فیزیولوژی و آناتومی ( برای رشته های پزشكی و پیراپزشكی )

 

The Anatomy and physiology Learning system

Illustrated Physiology and its companion

 

گایتون

دكتر احمد رستمی

دكترمحمدرضا نیكروش -حسین رضایی

 

Editor : Applegate

Ann- B- Mc Naught

ریاضی

حساب دیفرانسیل وانتگرال و هندسه تحلیلی

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی

 

جرج توماس

لوپی  - لیت - هولد

 

 

رشته امتحانیی

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

 

رادیوبیولوژی و حفاظت

پرتویی

فیزیك پرتوها

1-فیزیك تشعشع و رادیولوژی ( جونز ) – تالیف دكتر نجم آبادی

2-فیزیك پزشكی تالیف دكتر تكاور و ساغری – پرتوهای یونساز

3- یوشانگ

رادیوبیولوژی

1-رادیولوژی برای رادیولوژیست ها – پرفسور اریك هال ترجمه دكتر حسین مزدارانی

2-حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیوبیولوژی كاربردی – دكتر استیفن داود Dvvd – ترحمه دكتر حسین مزدارانی – انتشارات تربیت مدرس

ریاضی

حساب دیفرانسیل وانتگرال و هندسه تحلیلی  جرج توماس

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی لوپی  - لیت – هولد

بیولوژی سلولی

بیولوژی سلولی و ملكولی ( كتاب برگزیده زیست شناسی هفدهمین دوره كتاب سال جمهوری اسلامی ایران) - دكتر احمد مجد – دكتر سید محمد علی شریعت زاده

 

بیولوژی سلولی و مولكولی- دكتر رسول صالحی

 

Molecular cell biology -    H. Lodish

 

فیزیك عمومی

 

فیزیك هالیدی و فیزیك دانشگاهی

 

فیزیولوژی و تشریح

فیزیولوژی پزشكی  : گایتون

فیزیولوژی : شناخت اعمال و وظایف اعضا مختلف بدن: دكتر احمد رستمی

فیزیولوژی و آناتومی ( برای رشته های پزشكی و پیراپزشكی ) : دكترمحمدرضا نیكروش -حسین رضایی

 

 

The Anatomy and physiology Learning system : Editor : Applegate

Illustrated Physiology and its companion : Ann- B- Mc Naught

 

آمار

 

روش های آماری و شاخص های بهداشتی - دكتر كاظم محمد و دكتر ملك افضلی

 

 

 

 

 

رشته امتحانی

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

 

علوم تشریحی (آناتومی )

 

بافت شناسی

بافت شناسی پایه

بافت شناسی

بافت شناسی دهان و دندان

 

Janquera (آخرین چاپ)

دكتر جعفر سلیمانی راد

Tenkate (آخرین چاپ)

 

زیست شناسی سلولی

Molecular Cell Biology

بیولوژی سلولی و ملكولی ( كتاب برگزیده زیست شناسی

هفدهمین دوره كتاب سال جمهوری اسلامی ایران )

 

بیولوژی سلولی و ملكولی

 

H.Lodish و همكاران

دكتر احمد مجد

دكتر سید محمد علی شریعت زاده

 

دكتر رسول صالحی

 

جنین شناسی

Langman , Moore  و كتابهای جنین شناسی پزشكی معتبر فارسی كه با دو مرجع انگلیسی فوق مطابقت داشته باشند

تشریح عمومی

anatomy Gray,sو كلیه كتابهای معتبر فارسی كه توسط دانشگاههای مادر به چاپ رسیده اند و با مرجع انگلیسی فوق مطابقت نمایندو همچنین سایر كتب انگلیسی با منشاء Grays

 

 

 

 

 

رشته امتحانی

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

 

مهندسی پزشكی

ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی پیشرفته

پدیده آورنده اروین كریزیگ، سیامك كاظمی ( مترجم) ، حسین فرمان ناشر : مركز نشر دانشگاهی خرداد، 1385

فیزیك پزشكی و مهندسی پزشكی

مقدمه ای بر مهندسی پزشكی زیستی

مترجم پدیده آورنده : جان وبستر، سیامك نجاریان ( مترجم ) هاله مستشفی  مترجم :ناشر : جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی امیر كبیر 86)

سیگنالها و سیستم ها

سیگنالها و سیستم ها

پدیده آورنده آلن اوپنهایم ،؛

آلن ویلسكی ، حمید نواب مترجم: محمود دیانی : ناشر : نص ، بهمن 1386

مدارهای الكتریكی

نظریه اساسی مدارها و شبكه ها : ( جلد 1 و 2 )

چارلز دسور

ترجمه دكتر جبه دار مارالانی ، سال 1380

الكترونیك

مبانی الكترونیك :

تحلیل و طراحی مدارهای الكترونیك

پدیده آورنده : سید علی میرعشقی ، محمود برنجگوب ، مسعود امامی  ناشر : شیخ بهایی – خرداد، 1387

 

پدیده آورنده : تقی شفیعی ، مسعود عمومی (‌ویراستار) ناشر : شیح بهایی 04-اسفند 1.86

 

فیزیولوژی و آناتومی

فیزیولوژی پزشكی

فیزیولوژی – شناخت اعمال و وظایف اعضای              مختلف بدن

آناتومی

 

پدیدآورنده : آرتور گایتون ، جان ادوارد هال

 

دكتر رستمی و همكاران

دكتر حكمت

 

رشته امتحانی

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

 

نانوتكنولوژی پزشكی

بیوشیمی

Principles of Biochemistry

Text book of Biochemistry

Biochemistry

استفاده از كتب فارسی تالیفی كه سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است.

 

Lehninger

Devlin

Stryer

فیزیك

فیزیك جلد اول ، دوم و سوم

هالیدی

شیمی

شیمی عمومی

چارلز مورتیمر

زیست شناسی سلولی – مولكولی

بیولوژی سلولی و مولكولی ( كتاب برگزیده زیست شناسی هفدهمین دوره كتاب سال جمهوری اسلامی ایران )

دكتراحمد مجد – دكتر سید       محمدعلی شریعت زاده

 

فیزیولوژی

فیزیولوژی پزشكی

گایتون

بیوفیزیك

مبانی بیوفیزیك

محمدرضا حسین دخت جمشید خان چمنی، سال 81 – ناشر دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

رشته امتحانی

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

زیست فناوری پزشكی

بیولوژی سلولی و ملكولی

بیولوژی سلولی و ملكولی (كتاب برگزیده زیست شناسی هفدهمین دوره كتاب سال جمهوری اسلامی ایران )

بیولوژی سلولی و مولكولی

Molecular cell biology

 

دكتر احمد مجد - دكتر سید محمدعلی شریعت زاده

 

 

دكتر رسول صالحی

اطلاعات تکمیلی در این قسمت نمایش داده می شوند:

مختص رشته ی رادیولوژی
رشته امتحانی :
تكنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی
MRI
کارشناسی مورد پذیرش : تکنولوژی پرتو شناسی

دروس وضرایب:تكنیك های تصویربرداری MRI
(2)-اصول فیزیكی تصویربرداری MRI (3)-آناتومی (2)
–فیزیولوژی (1)--زبان عمومی (2)

دروس مربوطه :


1- تكنیك های تصویربرداری MRI
1- Current
protocols in magnetic resonance
imaging: E.Mark Haacke
2- Hand book
of MRI Techniques : (latest edition)- Westbrook
3- MRI parameters and
positioning : Moller

2- اصول فیزیكی تصویربرداری
MRI
1-MRI The Basics: Ray Hashemi
2-Essential Physics of Medical Imaging
: Bushberg
3- The Physics of Clinical MR Taught Through Images : Vai M.
Runge
فیزیولوژی...
طبقه بندی: رادیولوژی،
برچسب ها: کارشناسی ارشد رادیولوژی،
[ یکشنبه 17 مهر 1390 ] [ 15:18 ] [ nushin ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


سلام دوستای خوبم. این وبلاگ پاتوق بچه های رادیولوژی ورودی 89 دانشگاه زنجانه. موضوع وبلاگم آزاد .موفق باشین نظر یادتون نره. راستی خوش اومدی

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :